Oblasti práva

Obchodné právo vrátane komplexného korporátneho poradenstva a zastupovania  Občianske právo a zastupovanie v súdnych konaniach
Pracovné právo z pohľadu záujmov zamestnávateľa/zamestnanca, agentúrne zamestnávanie a zastupovanie Rodinné právo, rozvody, úprava práv a povinností k deťom a majetkové vyporiadania manželov
Vymáhanie pohľadávok, audity a tvorba interných procesov a správa pohľadávok Správne právo a zastupovanie
pred orgánmi verejnej správy
Konkurzy a reštrukturalizácie Prevody nehnuteľností, pozemkové
právo a reštitúcie
Energetické právo a legislatíva Trestné právo a obhajoba, priestupkové právo vrátane dopravných priestupkov