Oblasti práva

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI poskytuje svojim klientom komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva, bez ohľadu na veľkosť klienta alebo jeho postavenie na trhu. Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí pri poskytovaní právnych služieb najmä v oblastiach:

Obchodné právo vrátane komplexného korporátneho poradenstva a zastupovania

Daňové právo a zastupovanie klientov v rámci výkonu daňovej kontroly zo strany správcu dane, v daňovom konaní, uplatňovanie záujmov daňových subjektov v správnom súdnictve

Pracovné právo kontinuálne poskytovanie právneho poradenstva, nastavovanie interných procesov a systémov v oblasti HR, právne analýzy podnikateľského prostredia a legislatívnych zmien pre klientov ako MAXIN’S, JASPLASTIK, EDYMAX

Zmluvná agenda

Sporová agenda a Správna agenda zastupovanie klientov v rámci mimosúdneho riešenia sporov vrátane vymáhania pohľadávok a zastupovanie v súdnych a iných konaniach gigantov na európskom trhu ako Hilti ČR a Hilti Slovakia, CRAMO vrátane jej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky alebo Smartwings Slovakia

Energetické právo dlhodobé profesionálne poskytovanie právneho poradenstva, zastupovanie pri realizácii energetických projektov a vedenie sporovej agendy klientov Východoslovenská energetika, Východoslovenská distribučná alebo Železiarne Podbrezová. Poskytovanie poradenstva pri environmentálne prospešných technologických inovatívnych projektoch s partnerom FUERGY

Trestné právo a obhajoba v trestnom konaní, vrátane priestupkového konania a riešenia dopravných nehôd a priestupkov

Vymáhanie pohľadávok, audity a tvorba interných procesov

Právo nehnuteľností, vlastnícke a nájomné vzťahy zastupovanie spoločnosti skupiny EDYMAX pri predaji komplexu nehnuteľností vrátane reorganizovania nájomných vzťahov, vecných práv tretích osôb a prechodu zamestnancov pôsobiacich na pracovných pozíciách v dotknutých objektoch. Príprava dokumentácie a právne poradenstvo pre RE/MAX Diamond z poprednej realitnej siete REMAX na Slovensku

Ochrana osobných údajov

Odpadové hospodárstvo / Právo životného prostredia

Rodinné právo a rozvody vrátane riešenie úprav práv a povinností k maloletým deťom, vyporiadania bezpodielových spoluvlastníctiev manželov

Vďaka ucelenému charakteru právnych služieb je advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky klienta aj koordinátorom právno-administratívnej služby: Manažment kvality – predovšetkým pre oblasť systému manažérstva kvality (ISO 9001) a systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001), kde sú koordinované, procesne nastavované a vyhodnocované plnenia jednotlivých úloh a kritérií pre získanie alebo udržanie príslušných certifikátov klientmi advokátskej kancelárie.

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svojich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbované, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné procesy stupeň medzinárodných štandardov. Členovia advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých odborných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj hospodársko-ekonomických periodikách a zároveň sú častými prednášateľmi a školiteľmi v praktických otázkach práva a jednotlivých oblastí práva pre manažérov alebo zamestnancov klientov advokátskej kancelárie.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so zahraničnými advokátskymi kanceláriami a s medzinárodnou sieťou advokátskych kancelárií, vrátane cezhraničnej spolupráce, kladú vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI. Osobný prístup a angažovanosť pre záujem klienta sú základným znakom každého riešenia poskytovaného z našej strany.