Oblasti práva

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI poskytuje svojim klientom komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva, bez ohľadu na veľkosť klienta alebo jeho postavenie na trhu. Pôsobíme pri poskytovaní právnych služieb najmä v oblastiach:

Obchodné právo vrátane komplexného korporátneho poradenstva, due dilligence a zastupovania.

Daňové právo a zastupovanie klientov v rámci výkonu daňovej kontroly zo strany správcu dane, v daňovom konaní, uplatňovanie záujmov daňových subjektov v správnom súdnictve.

Pracovné právo z pohľadu ochrany a presadzovania záujmov zamestnávateľov / zamestnancov, agentúrne zamestnávania, riešenie otázok pracovnej migrácie a vysielanie / prijímania zamestnancov, vrátane zastupovania v konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi vrátane kontrol inšpektorátov práce.

Zmluvná agenda obchodného a občianskeho práva, vrátane spotrebiteľskej agendy.

Sporová agenda a Správna agenda vrátane zastupovania klientov v konaniach pre správnymi orgánmi.

Energetické právo a legislatíva.

Trestné právo a obhajoba v trestnom konaní, vrátane priestupkového konania a správnych deliktov, v nadväznosti na porušenia najmä v oblasti pracovného práva, daní alebo hospodárskej kriminality, riešenia dopravných nehôd a priestupkov.

Vymáhanie pohľadávok, audity a tvorba interných procesov.

Právo nehnuteľností, vlastnícke a nájomné vzťahy.

Ochrana osobných údajov.

Odpadové hospodárstvo / Právo životného prostredia.

Rodinné právo a rozvody vrátane riešenie úprav práv a povinností k maloletým deťom, vysporiadania bezpodielových spoluvlastníctiev manželov.

Vďaka ucelenému charakteru právnych služieb je advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky klienta aj koordinátorom právno – administratívnej služby:

Manažment kvality predovšetkým pre oblasť systému manažérstva kvality (ISO 9001) a systému enviromentálneho manažértsva (ISO 14001), koordinácia, procesné nastavovanie a vyhodnocovanie plnenie jednotlivých úloh a kritérií (interné audity, získanie / obnovenie certifikátov).

sk_SK