Oblasti práva

Poskytujeme našim klientom komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva, bez ohľadu na veľkosť klienta alebo jeho postavenie na trhu. Pôsobíme pri poskytovaní právnych služieb najmä v týchto oblastiach:

Obchodné právo vrátane komplexného korporátneho poradenstva a zastupovania.

Daňové právo a zastupovanie klientov v rámci výkonu daňovej kontroly zo strany správcu dane, v daňovom konaní, uplatňovanie záujmov daňových subjektov v správnom súdnictve.

Pracovné právo z pohľadu ochrany a presadzovania záujmov zamestnávateľov / zamestnancov, agentúrne zamestnávania, riešenie otázok pracovnej migrácie a vysielanie / prijímania zamestnancov, vrátane zastupovania v konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi vrátane kontrol inšpektorátov práce.

Zmluvná agenda obchodného a občianskeho práva, vrátane spotrebiteľskej agendy.

Sporová agenda a Správna agenda vrátane zastupovania klientov v konaniach pre správnymi orgánmi.

Energetické právo a legislatíva

Trestné právo a obhajoba v trestnom konaní, vrátane priestupkového konania a riešenia dopravných nehôd a priestupkov

Vymáhanie pohľadávok, audity a tvorba interných procesov

Právo nehnuteľností, vlastnícke a nájomné vzťahy.

Ochrana osobných údajov

Odpadové hospodárstvo / Právo životného prostredia

Rodinné právo a rozvody vrátane riešenie úprav práv a povinností k maloletým deťom, vyporiadania bezpodielových spoluvlastníctiev manželov

Vďaka ucelenému charakteru právnych služieb je naša advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI v prípade osobitnej požiadavky klienta aj koordinátorom právno-administratívnej služby:

Manažment kvality – predovšetkým pre oblasť systému manažérstva kvality (ISO 9001) a systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001), kde sú koordinované, procesne nastavované a vyhodnocované plnenia jednotlivých úloh a kritérií pre získanie alebo udržanie príslušných certifikátov klientmi advokátskej kancelárie.

Využívame pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti našich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbované, vďaka čomu kvalita práce a interné procesy našich právnikov dosiahli stupeň medzinárodných štandardov.

Členovia advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých odborných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj hospodársko-ekonomických periodikách a zároveň sú častými prednášateľmi a školiteľmi v praktických otázkach práva a jednotlivých oblastí práva pre manažérov alebo zamestnancov klientov advokátskej kancelárie.