O nás

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je už 15 rokov dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby predovšetkým na území Slovenskej a Českej republiky, a to najmä v oblasti obchodného práva, správneho práva, pracovného práva, daňového práva, trestného práva a energetiky.

Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a zároveň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakávaného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe dokumentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi. Nielen vysoká odbornosť a profesionalita, ale aj mlčanlivosť, etika, morálka a osobný prístup sú základnými atribútmi práce členov tímu advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI, ktorá je neustále otvorená stálym aj novým klientom, a to tak fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby svojim klientom prostredníctvom viacerých interných a spolupracujúcich advokátov, advokátskych koncipientov, ďalších právnikov, niekoľkých právnych asistentov a ďalšieho administratívneho personálu. Vysoká zastupiteľnosť a flexibilita jednotlivých členov advokátskej kancelárie zabezpečuje nepretržitú možnosť poskytovania adekvátnej a bezodkladnej právnej pomoci našim klientom, ktoré majú viac ako len pozitívnu odozvu.

V roku 2022, 2020 a 2019  získala advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI absolútne prvenstvo v kategórii Právnická firma roka v oblasti pracovného práva, čím sa upevnilo jej postavenie ako slovenskej jednotky v poskytovaní právnych služieb v danej právnej oblasti. V roku 2020 a 2019 sa advokátska kancelária zapojila rovnako do súťažných kategórií – právnych oblastí daňového práva a energetiky/energetických projektov, kde získala ocenenie ako veľmi odporúčaná kancelária a odporúčaná kancelária. V oblasti pracovného práva si vyslúžila umiestnenie tiež v roku 2018 a 2017 ako veľmi odporúčaná kancelária.

       

Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej republiky a Českej republiky si záujmy klientov vyžiadali pôsobenie advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI aj v Českej republike. Z toho dôvodu rozšírila svoje pôsobenie advokátska kancelária v roku 2009 aj do Českej republiky, a to prostredníctvom zriadenia pobočky advokátskej kancelárie so sídlom v Prahe. Úspechy a povesť advokátskej kancelárie viedli k rozšíreniu právnych oblastí, v ktorých boli a naďalej sú poskytované klientom advokátskej kancelárie právne služby, čo len prispelo a viedlo k rozvoju, stabilite a vybudovaniu dôvery. Spokojnosť klientov sa neustále odzrkadľuje v rozširovaní spolupráce, čo prináša ďalšie požiadavky spočívajúce v aktívnej účasti zo strany členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI na jednotlivých úkonoch trestného, daňového alebo sporového konania. Nemalé nároky klientov v roku 2018 vyústili k zriadeniu pracoviska advokátskej kancelárie aj na východe Slovenska, v Košiciach.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI poskytuje v súčasnej dobe právnu pomoc svojim klientom aj pri riešení ich právnych vzťahov v ďalších krajinách Európy s odlišným právnym poriadkom, a to prostredníctvom viacerých advokátskych partnerov predovšetkým v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, ale aj v Chorvátsku, Srbsku alebo v Bulharsku. Zároveň spolupracuje s advokátskymi kanceláriami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je podporená čo najkomplexnejšia právna pomoc pre klientov s medzinárodnou pôsobnosťou. Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so zahraničnými advokátskymi kanceláriami a s medzinárodnou sieťou advokátskych kancelárií, vrátane cezhraničnej spolupráce, kladú vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI. Osobný prístup a angažovanosť zameraná primárne na záujem klienta sú základným znakom každého riešenia. Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nárokov domácej a zahraničnej klientely boli do procesu práce zavedené nadštandardné prístupy ku klientom a postupy, ktoré zohľadňujú potreby klientov v reálnom čase, bez predlžovania času poskytovania právnych služieb, alebo nadbytočnej administratívy na strane klienta.

Napísali o Nás…

„Osobný prístup a ozrejmenie právneho stavu zrozumiteľnou formou je pridanou hodnotou spolupráce s advokátskou kanceláriou. Možnosť sa vždy obrátiť na niektorého z členov tímu a očakávať skoré vybavenie je len jednou z mnohých pozitív, ktoré prinášajú našej spoločnosti ako klientovi efektivitu práce a kladné finančné výsledky.“

„V rámci realizácie projektu, ktorý sme zverili advokátskej kancelárii, sme mali možnosť vnímať dlhoročné skúsenosti a praktické odborné znalosti v nejednej právnej oblasti. Zodpovednú prácu a profesionálne poskytnuté právne služby za primeranú odmenu hodnotíme ako nadštandard medzi prípadmi, s ktorým sme sa mali možnosť stretnúť.“ „Prejav záujmu o problematiku klienta a osobné nasadenie pri riešení bežných, ale aj neočakávaných situácií, vytvára pevný základ pre dlhodobú a korektnú obojstranne prospešnú spoluprácu.“